Loading

Cookie-optiek

PRIVACY & COOKIEBELEID

Dit privacy en cookiebeleid benoemt de persoonsgegevens die worden verzameld/verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website “uniqueoptiek.nl”. En hoe de persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes je hebt aangaande de persoonsgegevens en hoe je in contact met ons kunt komen.

WIE is de verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door uniqueoptiek.nl. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is uniqueoptiek.nl

Van WIE verwerken wij persoonsgegevens en HOE krijgen wij deze?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons platform.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van de bezoekers, wanneer je onze SITE bezoek of wanneer je contact opneemt met onze klantenservice.

WAAR worden uw gegevens verzameld/bewaard?

De gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat de privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om  persoonsgegevens te beveiligen.
Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft).

RECHTEN van u met betrekking tot uw gegevens

Je hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot je persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij de toestemming hebben verkregen voor de verwerking van de persoonsgegevens heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

DELEN van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gedeeld met: • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak). • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend. • Wij kunnen persoonsgegevens die wij over jou hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Kinderen

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer en/of apparaat. Wij gebruiken cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij onze SITE geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of het apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van het toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over de interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Indien je de cookies wilt verwijderen en je weet niet hoe dat moet, dan raden we aan om de help functie van je browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla, Firefox) te raadplegen. Hieronder leggen we meer uit over de soorten cookies waarvan we gebruik maken.

Functionele cookies:
Dit zijn cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de site blijft werken als je naar verschillende pagina’s op uniqueoptiek.nl gaat.

Analytics cookies:
uniqueoptiek.nl maakt gebruik van Google Analytics, om gegevens te verzamelen over aantallen bezoekers en surfgedrag. Google plaatst hiervoor een cookie in de browser, en analyseert de gegevens voor ons. Via de Google Analytics Console heeft uniqueoptiek.nl inzicht in de resultaten van deze analyses. De informatie die uniqueoptiek.nl van Google ontvangt, is altijd geanonimiseerd en niet te herleiden naar een specifiek persoon. Wel is het zo dat Google deze informatie aan derden verstrekt indien zij in opdracht van Google deze informatie verwerken, of indien Google dat wettelijk verplicht is.

Wijzigingen Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij je hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven.